Kìm nước

Cung cấp kìm nước chuyên dụng cho thợ nước, khẩu độ kìm nước lớn để vặn ống nước, đầu cút nước dễ dàng thuận tiện

价格上涨  价格降序  最新的
介绍
 1. 224 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 820909738268, ID:1305

 2. 79 000 VND

  最小库存管理单元: 24000381, ID:381

 3. 69 000 VND

  最小库存管理单元: 24000380, ID:380

 4. Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225

  320 000 VND   270 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 4047562150152, ID:262