HalfTime Brand

Total number of items: 1

HalfTime™ là nhãn hiệu thương mại của các sản phẩm giúp việc thao tác được nhanh chóng của Get Half Time. Đây là một công ty nhỏ nhưng lại có một số đăng ký sở hữu trí tuệ về các cải tiến mang tính nâng cao năng suất lao động của công cụ dụng cụ

The types of products that HalfTime offers are : Drill bit set, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find HalfTime products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 1 of HalfTime's most popular products.

  1. 112 000 VND   95 000 VND

    10 000 VND off shipping fee !

    SKU: 24000796, ID:796